Học tập tư tưởng của Bác Hồ và Chính phủ lâm thời về cải cách thủ tục hành chính; chống xa hoa, lãng phí cùng với Sáu vấn đề cấp bách.

Học tập tư tưởng của Bác Hồ và Chính phủ lâm thời về cải cách thủ tục hành chính; chống xa hoa, lãng phí cùng với Sáu vấn đề cấp bách.

Ngày 3/9/1945.

Sáng, tại Bắc Bộ phủ (trụ sở tạm thời của Chính phủ), Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ toạ phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Phiên họp được tiến hành giản đơn, không có nghi thức.

Người trình bày trước Hội đồng Chính phủ Những nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà bao gồm sáu vấn đề:

1. Giải quyết nạn đói. Người đề nghị Chính phủ “phát động một chiến dịch tăng gia sản xuất. Trong khi chờ đợi ngô, khoai và những thứ lương thực phụ khác, phải ba bốn tháng mới có, tôi đề nghị mở một cuộc lạc quyên. Mười ngày một lần, tất cả đồng bào chúng ta nhịn ăn một bữa. Gạo tiết kiệm được sẽ góp lại phát cho người nghèo”.

2. Giải quyết nạn dốt. “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Vì vậy, tôi đề nghị mở một chiến dịch để chống nạn mù chữ”.

3. Phải có một hiến pháp dân chủ. Người đề nghị Chính phủ “tổ chức càng sớm càng hay cuộc TỔNG TUYỂN CỬ với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân trai gái mười tám tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo, dòng giống, v.v”.

4. Phải giáo dục nhân dân trừ bỏ những thói xấu do chế độ thực dân đã dùng mọi thủ đoạn để đầu độc và hủ hoá dân ta, Người đề nghị “mở một chiến dịch giáo dục lại tinh thần nhân dân bằng cách thực hiện: CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH”.

5. Đề nghị bỏ ngay ba thứ thuế: thuế thân, thuế chợ, thuế đò và “tuyệt đối cấm hút thuốc phiện”.

6. Đề nghị Chính phủ ta tuyên bố: TÍN NGƯỠNG TỰ DO và Lương – Giáo đoàn kết.

Cùng trong ngày 3/9/1945. Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị với đồng bào cả nước và bản thân Người nêu gương thực hành trước: cứ mười ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ăn ba bữa, mỗi bữa một bơ, đem gạo đó để cứu dân nghèo.

Gần tới ngày kỉ niệm 30/4 ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cùng biểu thị quyết tâm thực hiện theo đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng đạo đức người cán bộ cách mạng, tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước; trên tinh thần “Lấy Dân làm gốc”; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN “của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”; vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.

Nguồn: Sưu tầm

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *